ویــریــــا VIRYA سلام ویــریــا (virya) : واژه ای است در زبان لکی به معنی هوشیار، حواس جمع، مواظب، مراقب. ویــریــا در تاریخ چهارم شهریورماه 1393 شروع به فعالیت نموده و هدف آن انتشار بهترین مطالب در موضوعات مختلف است به طوری که هر کاربر بتواند مطالب مورد علاقه خویش را در این وبلاگ بیابد. حضور و اظهار نظر شما مایه افتخار ماست. http://virya.mihanblog.com 2019-09-19T11:46:35+01:00 text/html 2019-04-20T06:59:30+01:00 virya.mihanblog.com داستان راستان - جلد اول اثر: شهید استاد مرتضی مطهری (قسمت اول) http://virya.mihanblog.com/post/2497 <font style="font-size:8pt;"><p class=" " style="text-align: center;" dir="rtl"><span style="font-size: small;"><strong>داستان راستان -&nbsp; جلد اول&nbsp; اثر: شهید استاد مرتضی مطهری (قسمت اول)</strong></span></p> <p class=" " dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: center; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="rtl" align="center"><span style="color: #ffffff; font-family: Tahoma;"><span style="color: #ffffff;"><span style="color: #ffffff;"><span style="color: #ffffff;"><span style="color: #ed3131;"><span style="color: #ed3131;"><em><span style="font-size: 9pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma; font-style: normal;" lang="AR-SA">برای مشاهده داستان مورد نظر بر روی <strong><span style="color: red;">عنــــوان</span></strong> آن کلیک را انتخاب کنید.</span></em></span></span></span></span></span></span></p> <p class=" " dir="rtl">&nbsp;</p> <p><span dir="ltr"> <a title=" داستان راستان - مرتضی مطهری - بازار سیاه" href="http://parcha.mihanblog.com/post/2018"><span style="text-decoration: none;" dir="rtl" lang="FA">داستان راستان - مرتضی مطهری - بازار سیاه</span></a></span></p> <p class=" " dir="rtl"><span dir="ltr"> <br> <a title=" داستان راستان - مرتضی مطهری - در خانه اُمّ سلمه" href="http://parcha.mihanblog.com/post/2017"><span style="text-decoration: none;" dir="rtl" lang="FA">داستان راستان - مرتضی مطهری - در خانه اُمّ سلمه</span></a><br> <br> <a title=" داستان راستان - مرتضی مطهری - درخت خرما" href="http://parcha.mihanblog.com/post/2016"><span style="text-decoration: none;" dir="rtl" lang="FA">داستان راستان - مرتضی مطهری - درخت خرما</span></a><br> <br> <a title=" داستان راستان - مرتضی مطهری - شکایت همسایه" href="http://parcha.mihanblog.com/post/2015"><span style="text-decoration: none;" dir="rtl" lang="FA">داستان راستان - مرتضی مطهری - شکایت همسایه</span></a><br> <br> <a title=" داستان راستان - مرتضی مطهری - سفره خلیفه" href="http://parcha.mihanblog.com/post/2014"><span style="text-decoration: none;" dir="rtl" lang="FA">داستان راستان - مرتضی مطهری - سفره خلیفه</span></a><br> <br> <a title=" داستان راستان - مرتضی مطهری - وزنه برداران" href="http://parcha.mihanblog.com/post/2013"><span style="text-decoration: none;" dir="rtl" lang="FA">داستان راستان - مرتضی مطهری - وزنه برداران</span></a><br> <br> <a title=" داستان راستان - مرتضی مطهری - تازه مسلمان" href="http://parcha.mihanblog.com/post/2009"><span style="text-decoration: none;" dir="rtl" lang="FA">داستان راستان - مرتضی مطهری - تازه مسلمان</span></a><br> <br> <a title=" داستان راستان - مرتضی مطهری - در محضر قاضى" href="http://parcha.mihanblog.com/post/2008"><span style="text-decoration: none;" dir="rtl" lang="FA">داستان راستان - مرتضی مطهری - در محضر قاضى</span></a><br> <br> <a title=" داستان راستان - مرتضی مطهری - در سرزمین منا" href="http://parcha.mihanblog.com/post/2007"><span style="text-decoration: none;" dir="rtl" lang="FA">داستان راستان - مرتضی مطهری - در سرزمین منا</span></a><br> <br> <a title=" داستان راستان - مرتضی مطهری - نماز عید" href="http://parcha.mihanblog.com/post/2004"><span style="text-decoration: none;" dir="rtl" lang="FA">داستان راستان - مرتضی مطهری - نماز عید</span></a><br> <br> <a title=" داستان راستان - مرتضی مطهری - گوش به دعاى مادر" href="http://parcha.mihanblog.com/post/2003"><span style="text-decoration: none;" dir="rtl" lang="FA">داستان راستان - مرتضی مطهری - گوش به دعاى مادر</span></a><br> <br> <a title=" داستان راستان - مرتضی مطهری - نصیحت زاهد" href="http://parcha.mihanblog.com/post/2002"><span style="text-decoration: none;" dir="rtl" lang="FA">داستان راستان - مرتضی مطهری - نصیحت زاهد</span></a><br> <br> <a title=" داستان راستان - مرتضی مطهری - در بزم خلیفه" href="http://parcha.mihanblog.com/post/1996"><span style="text-decoration: none;" dir="rtl" lang="FA">داستان راستان - مرتضی مطهری - در بزم خلیفه</span></a><br> <br> <a title=" داستان راستان - مرتضی مطهری - ابن سینا و ابن مسکویه" href="http://parcha.mihanblog.com/post/1995"><span style="text-decoration: none;" dir="rtl" lang="FA">داستان راستان - مرتضی مطهری - ابن سینا و ابن مسکویه</span></a><br> <br> <a title=" داستان راستان - مرتضی مطهری - غزالى و راهزنان" href="http://parcha.mihanblog.com/post/1994"><span style="text-decoration: none;" dir="rtl" lang="FA">داستان راستان - مرتضی مطهری - غزالى و راهزنان</span></a><br> <br> <a title=" داستان راستان - مرتضی مطهری - بازارى و عابر" href="http://parcha.mihanblog.com/post/1993"><span style="text-decoration: none;" dir="rtl" lang="FA">داستان راستان - مرتضی مطهری - بازارى و عابر</span></a><br> <br> <a title=" داستان راستان - مرتضی مطهری - مستمند و ثروتمند" href="http://parcha.mihanblog.com/post/1990"><span style="text-decoration: none;" dir="rtl" lang="FA">داستان راستان - مرتضی مطهری - مستمند و ثروتمند</span></a><br> <br> <a title=" داستان راستان - مرتضی مطهری -امام صادق علیه السلام و گروهى از متصّوفه - قسمت دوم" href="http://parcha.mihanblog.com/post/1989"><span style="text-decoration: none;" dir="rtl" lang="FA">داستان راستان - مرتضی مطهری -امام صادق علیه السلام و گروهى از متصّوفه - قسمت دوم</span></a><br> <br> <a title=" داستان راستان - مرتضی مطهری - امام صادق علیه السلام و گروهى از متصّوفه - قسمت اول" href="http://parcha.mihanblog.com/post/1988"><span style="text-decoration: none;" dir="rtl" lang="FA">داستان راستان - مرتضی مطهری - امام صادق علیه السلام و گروهى از متصّوفه - قسمت اول</span></a><br> <br> <a title=" داستان راستان - مرتضی مطهری - على و عاصم" href="http://parcha.mihanblog.com/post/1986"><span style="text-decoration: none;" dir="rtl" lang="FA">داستان راستان - مرتضی مطهری - على و عاصم</span></a><br> <br> <a title=" داستان راستان - مرتضی مطهری - مسیحى و زره على علیه السلام" href="http://parcha.mihanblog.com/post/1985"><span style="text-decoration: none;" dir="rtl" lang="FA">داستان راستان - مرتضی مطهری - مسیحى و زره على علیه السلام</span></a><br> <br> <a title=" داستان راستان - مرتضی مطهری - مردى که اندرز خواست" href="http://parcha.mihanblog.com/post/1984"><span style="text-decoration: none;" dir="rtl" lang="FA">داستان راستان - مرتضی مطهری - مردى که اندرز خواست</span></a><br> <br> <a title=" داستان راستان - مرتضی مطهری - مرد شامى و امام حسین علیه السلام" href="http://parcha.mihanblog.com/post/1983"><span style="text-decoration: none;" dir="rtl" lang="FA">داستان راستان - مرتضی مطهری - مرد شامى و امام حسین علیه السلام</span></a><br> <br> <a title=" داستان راستان - مرتضی مطهری - اعرابى و رسول اکرم" href="http://parcha.mihanblog.com/post/1982"><span style="text-decoration: none;" dir="rtl" lang="FA">داستان راستان - مرتضی مطهری - اعرابى و رسول اکرم</span></a><br> <br> <a title=" داستان راستان - مرتضی مطهری - امام باقر و مرد مسیحى" href="http://parcha.mihanblog.com/post/1981"><span style="text-decoration: none;" dir="rtl" lang="FA">داستان راستان - مرتضی مطهری - امام باقر و مرد مسیحى</span></a><br> <br> <a title=" داستان راستان - مرتضی مطهری - در رکاب خلیفه" href="http://parcha.mihanblog.com/post/1980"><span style="text-decoration: none;" dir="rtl" lang="FA">داستان راستان - مرتضی مطهری - در رکاب خلیفه</span></a><br> <br> <a title=" داستان راستان - مرتضی مطهری - مسلمان و کتابى" href="http://parcha.mihanblog.com/post/1979"><span style="text-decoration: none;" dir="rtl" lang="FA">داستان راستان - مرتضی مطهری - مسلمان و کتابى</span></a><br> <br> <a title=" داستان راستان - مرتضی مطهری - قافله اى که به حج مى رفت" href="http://parcha.mihanblog.com/post/1978"><span style="text-decoration: none;" dir="rtl" lang="FA">داستان راستان - مرتضی مطهری - قافله اى که به حج مى رفت</span></a><br> <br> <a title=" داستان راستان - مرتضی مطهری - غذاى دسته جمعى" href="http://parcha.mihanblog.com/post/1977"><span style="text-decoration: none;" dir="rtl" lang="FA">داستان راستان - مرتضی مطهری - غذاى دسته جمعى</span></a><br> <br> <a title=" داستان راستان - مرتضی مطهری - همسفر حج" href="http://parcha.mihanblog.com/post/1976"><span style="text-decoration: none;" dir="rtl" lang="FA">داستان راستان - مرتضی مطهری - همسفر حج</span></a><br> <br> <a title=" داستان راستان - مرتضی مطهری - بستن زانوى شتر" href="http://parcha.mihanblog.com/post/1975"><span style="text-decoration: none;" dir="rtl" lang="FA">داستان راستان - مرتضی مطهری - بستن زانوى شتر</span></a><br> <br> <a title=" داستان راستان - مرتضی مطهری - خواهش دعا" href="http://parcha.mihanblog.com/post/1974"><span style="text-decoration: none;" dir="rtl" lang="FA">داستان راستان - مرتضی مطهری - خواهش دعا</span></a><br> <br> <a title=" داستان راستان - مرتضی مطهری - مردى که کمک خواست" href="http://parcha.mihanblog.com/post/1973"><span style="text-decoration: none;" dir="rtl" lang="FA">داستان راستان - مرتضی مطهری - مردى که کمک خواست</span></a><br> <br> <a title=" داستان راستان - مرتضی مطهری - رسول اکرم و دو حلقه جمعیت" href="http://parcha.mihanblog.com/post/1972"><span style="text-decoration: none;" dir="rtl" lang="FA">داستان راستان - مرتضی مطهری - رسول اکرم و دو حلقه جمعیت</span></a><br> <br> <a title=" داستان راستان - شهید مرتضی مطهری - مقدمه جلد اوّل" href="http://parcha.mihanblog.com/post/1971"><span style="text-decoration: none;" dir="rtl" lang="FA">داستان راستان - شهید مرتضی مطهری - مقدمه جلد اوّل</span></a></span></p></font> text/html 2018-04-22T12:49:59+01:00 virya.mihanblog.com دوره ضمن خدمت مدیریت بحران (ویژه تمام فرهنگیان تهران و شهرستانهای تهران) http://virya.mihanblog.com/post/2496 <div align="center"><p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span style="font-size:10.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:red" lang="FA">دوره ضمن خدمت مدیریت بحران</span></b><span style="font-size:10.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color:red" lang="FA"> </span><span style="font-size:10.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA">(ویژه تمام فرهنگیان تهران و شهرستانهای تهران)</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:10.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:10.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><br></span></p><a href="http://azmon97.mihanblog.com/post/8" target="_blank" title="دوره ضمن خدمت مدیریت بحران"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/719/2154089/B.jpg" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/719/2154089/B.jpg" class="shrinkToFit" height="273" width="359"></a></div><br> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span style="font-size:10.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:red" lang="FA">دوره ضمن خدمت مدیریت بحران</span></b><span style="font-size:10.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color:red" lang="FA"> </span><span style="font-size:10.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA">(ویژه تمام فرهنگیان تهران و شهرستانهای تهران)</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:10.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span style="font-size:10.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:red" lang="FA">نام دوره:</span></b><span style="font-size:10.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color:red" lang="FA"> </span><span style="font-size:10.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA">مدرسه آماده (مدیریت بحران)</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:10.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span style="font-size:10.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:red" lang="FA">كد دوره:</span></b><span style="font-size:10.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color:red" lang="FA"> </span><span style="font-size:10.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA">99505930<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:10.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span style="font-size:10.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:red" lang="FA">مدت دوره:</span></b><span style="font-size:10.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color:red" lang="FA"> </span><span style="font-size:10.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA">16ساعت</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:10.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span style="font-size:10.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:red" lang="FA">سفارش انجام آزمون: (</span></b><span style="font-size:10.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:red" lang="FA"><font color="#3366FF">آیدی تلگرام</font></span><b><span style="font-size:10.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:red" lang="FA">)&nbsp; <br></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span style="font-size:10.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:red" lang="FA"><br></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"><br></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span style="font-size:10.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:red" lang="FA"> </span></b></p><p class="MsoNormal" dir="LTR" style="direction: ltr; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4"><a href="https://t.me/Ali_G1396" target="_blank" title="دوره ضمن خدمت مدیریت بحران"><font color="#CC33CC"><b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL" style="font-size:10.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>@</span><span style="font-size:10.0pt; line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">Ali_G1396</span></b></font></a><br></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="LTR" style="direction: ltr; unicode-bidi: embed;" align="center"><br></p><p class="MsoNormal" dir="LTR" style="direction: ltr; unicode-bidi: embed;" align="center"><b><span style="font-size:10.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:red" lang="FA">https://t.me/Ali_G1396</span></b><br><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"></span></p><b> </b><p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span style="font-size:10.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:red" lang="FA"><br></span></b></p> text/html 2018-04-12T12:00:13+01:00 virya.mihanblog.com وبلاگ آزمون های ضمن خدمت فرهنگیان http://virya.mihanblog.com/post/2495 <center><font color="#CC0000"><b>وبلاگ آزمون های ضمن خدمت فرهنگیان</b></font><br><br><br><a target="_blank" href="http://azmon97.mihanblog.com"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/719/2154089/4.jpg" alt="آزمون های ضمن خدمت فرهنگیان"  ="" px="" width="175" height="125"></a></center> &nbsp; <center><textarea cols="20" rows="2" onclick="this.select()"> &lt;center&gt;&lt;a target="_blank" href="http://azmon97.mihanblog.com"&gt;&lt;img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/719/2154089/4.jpg" alt="آزمون های ضمن خدمت فرهنگیان"&nbsp; width="175" height="125"px&gt;&lt;/a&gt;&lt;/center&gt; </textarea></center> text/html 2018-04-12T09:03:53+01:00 virya.mihanblog.com داستان دختر سیب فروش http://virya.mihanblog.com/post/2494 <h1 dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:Tahoma;color:red" lang="AR-SA">داستان دختر سیب فروش</span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:150%; font-family:Tahoma;color:red"></span></h1> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:10.0pt; line-height:150%;font-family:Tahoma" lang="AR-SA">چند سال پیش گروهی از فروشندگان در شیکاگو برای شرکت در یک سخنرانی عازم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:Tahoma" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 10.0pt;line-height:150%;font-family:Tahoma" lang="AR-SA">سفر می شوند و همگی به همسران خود وعده می دهند که روز جمعه حتماً برای صرف</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height: 150%;font-family:Tahoma" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:Tahoma" lang="AR-SA">شام کنار همسران خود خواهند بود.</span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family: Tahoma" lang="AR-SA">در سخنرانی، بحث طولانی می شود، طوری که حرکت هواپیما نزدیک می شود و</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10.0pt;line-height:150%;font-family:Tahoma" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family: Tahoma" lang="AR-SA">این مسئله باعث می شود تمام فروشندگانی که به همسران خود وعده داده بودند،</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10.0pt;line-height:150%;font-family:Tahoma" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family: Tahoma" lang="AR-SA">به یکباره به سمت فرودگاه هجوم بیاورند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:150%; font-family:Tahoma"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:Tahoma" lang="AR-SA"></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family: Tahoma" lang="AR-SA">در زمانی که همه آنها می کوشیدند تا راه را برای خود باز کنند و از</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10.0pt;line-height:150%;font-family:Tahoma" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family: Tahoma" lang="AR-SA">ترمینال فرودگاه رد شوند، پای یکی از آنان از روی بی دقتی به پایه میز دکه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10.0pt;line-height:150%;font-family:Tahoma" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family: Tahoma" lang="AR-SA">ای اصابت کرده و سیب های روی آن، به زمین می ریزد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:150%; font-family:Tahoma"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:Tahoma" lang="AR-SA"></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family: Tahoma" lang="AR-SA">مسافران همه بی تفاوت از این مسئله خود را به هواپیما می رسانند و در جای</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10.0pt;line-height:150%;font-family:Tahoma" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family: Tahoma" lang="AR-SA">خود می نشینند و نفس راحتی می کشند که می توانند به خانواده خود برسند، اما</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:Tahoma" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:10.0pt;line-height: 150%;font-family:Tahoma" lang="AR-SA">یک نفر از آنان می ایستد و نظاره گر صحنه می شود.</span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family: Tahoma" lang="AR-SA">او با بالا بردن دست خود از دوستان خداحافظی می کند و به دخترک سیب فروش کمک می کند که سیب ها را جمع کند، آخر آن دخترک کور بود و این کار برایش سخت</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; line-height:150%;font-family:Tahoma"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:Tahoma" lang="AR-SA"></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family: Tahoma" lang="AR-SA">آن مرد در حین جمع آوری سیب ها متوجه می شود بعضی از سیب ها له شده اند و بعضی ها کثیف؛ پس 10 دلار به دخترک می دهد و می گوید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:150%; font-family:Tahoma"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:</span><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:Tahoma" lang="AR-SA"></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family: Tahoma" lang="AR-SA">این هم خسارت سیب هائی که من و دوستانم آنها را خراب کردیم. امیدوارم ناراحتتان نکرده باشیم.</span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family: Tahoma" lang="AR-SA">مرد کمی می ایستد و بعد با گامهای بلند شروع به دور شدن از دکه آن دخترک</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10.0pt;line-height:150%;font-family:Tahoma" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family: Tahoma" lang="AR-SA">می کند. در این هنگام دخترک ده ساله با صدای بلند و در میان جمعیت رو به او</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:Tahoma" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:10.0pt;line-height: 150%;font-family:Tahoma" lang="AR-SA">کرده و می گوید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:150%; font-family:Tahoma"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:</span><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:Tahoma" lang="AR-SA"></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><i><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family: Tahoma" lang="AR-SA">ببینم، نکند شما حضرت عیسی (ع) هستید؟</span></i></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family: Tahoma" lang="AR-SA">مرد مات و متحیر در جای خود میخکوب شد...</span></p> text/html 2018-04-07T06:26:36+01:00 virya.mihanblog.com دیوید راکفلر http://virya.mihanblog.com/post/2493 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%" align="center"><b><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:red" lang="FA">داستان دیوید راکفلر</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%" align="center"><b><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:red" lang="FA">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA">از دیوید راکفلر پرسیدند چگونه به این ثروت و شوکت رسیدی؟</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA">گفت: از خدا خواستم و خودم بدست آوردم.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA">گفتند چگونه؟</span></p> text/html 2018-03-28T15:07:25+01:00 virya.mihanblog.com گنجینه ای از بهترین داستان ها و حکایت های زیبا http://virya.mihanblog.com/post/2492 <div align="center"><font size="3"><b><font color="#FF6666">گنجینه ای از بهترین داستان ها و حکایت های زیبا</font></b></font><br><br><font size="3"><b><font size="2">برای ورود روی لوگوی زیر کلیک کنید</font></b></font><br><br><br><a target="_blank" href="http://parcha.mihanblog.com"><img src="http://s5.picofile.com/file/8105489068/Dastan.jpg" height="150" width="280"></a></div> text/html 2018-03-09T09:09:12+01:00 virya.mihanblog.com نمی دانم چه شد؟ http://virya.mihanblog.com/post/2491 <font style="font-size: 8pt;"><p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;" align="center"><strong><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: " lang="FA"><font style="font-size: 8pt;"><strong><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: " lang="FA">نمی دانم چه </span></strong></font>شد؟</span></strong></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: " lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: " lang="FA">تا نگه کردم به چشمانت، نمی دانم چه شد</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: " lang="FA">تا که دیدم روی خندانت، نمی دانم چه شد</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: " lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: " lang="FA">عشق بود آیا؟ جنون؟ هرگز ندانستم چه بود</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: " lang="FA">تا سپردم دل به دستانت، نمی دانم چه شد</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: " lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: " lang="FA">تا که افتادم به دامت، رشته ی صبرم گسست</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: " lang="FA">تا که خوردم تیرِ مژگانت، نمی دانم چه شد</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: " lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: " lang="FA">تا گرفتی دست هایم را، دلم دیوانه شد</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: " lang="FA">تا نهادم سر به دامانت، نمی دانم چه شد</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: " lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: " lang="FA">گم شدم چون قایقی کهنه، میان موج ها</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: " lang="FA">در شبِ زلفِ پریشانت، نمی دانم چه شد</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: " lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: " lang="FA">بی وفا! رفتی و من با خاطراتت مانده ام</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: " lang="FA">آن قرار و عهد و پیمانت، نمی دانم چه شد</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: " lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: " lang="FA">گفته بودم تا ابد عاشق نخواهم شد، ولی</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: " lang="FA">تا نگه کردم به چشمانت، نمی دانم چه شد</span></p></font><p> </p> text/html 2017-05-06T08:08:41+01:00 virya.mihanblog.com تقسیم مساحت مستطیل http://virya.mihanblog.com/post/2490 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><b><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:red" lang="FA">تقسیم مساحت مستطیل</span></b></p> <br><div align="center"><a href="http://riazi6th.mihanblog.com/post/93" target="" title="تقسیم مساحت مستطیل در ریاضی ششم دبستان"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/625/1873272/riazi6th/15.jpg" alt="تقسیم مساحت مستطیل در ریاضی ششم دبستان" width="588" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom" height="401"></a><br><br><font color="#CC0000"><b><font color="#3366FF"><font color="#FF0000">پاسخ در ادامه مطلب<br><br><br></font></font></b></font></div><div align="center"><span style="background-color: rgb(102, 255, 255);"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> <a href="http://riazi6th.mihanblog.com/post/93">ادامه مطلب</a><br><br><br></font></b></span><br><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">تقسیم مساحت مستطیل در ریاضی ششم دبستان,تقسیم مساحت مستطیل,ریاضی ششم دبستان,تقسیم مساحت مستطیل در ریاضی پایه ششم دبستان,ریاضی پایه ششم دبستان,مساحت مستطیل در ریاضی پایه ششم دبستان,مساحت مستطیل ریاضی ششم دبستان,نمونه سوالات آزمون ورودی مدارس تیزهوشان پایه ششم ابتدایی، نمونه سوالات آزمون ورودی مدارس تیزهوشان ششم ابتدایی، نمونه سوالات آزمون ورودی مدارس تیزهوشان پایه ششم، سوالات آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی پایه ششم ابتدایی، سوالات آزمون مدارس نمونه دولتی پایه ششم ابتدایی، سوالات آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی پایه ششم، سوالات آزمون مدارس نمونه دولتی پایه ششم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="LTR"></span>,</span><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">نمونه سوال ریاضی ششم, نمونه سوال ریاضی ششم نوبت اول,سوال ریاضی ششم, آزمون ریاضی ششم ابتدایی,سوالات ریاضی سال ششم ابتدایی,سوالات نوبت اول ششم,نمونه سوال ریاضی ششم ابتدایی, تست ریاضی ششم,سوالات ریاضی پایه ششم,سوالات ششم ابتدایی ریاضی, سوالات تستی ریاضی ششم ابتدایی, جواب سوالات ریاضی ششم ابتدایی, ریاضی ششم نوبت اول, نمونه سوالات ریاضی پایه ی ششم,سوالات امتحانی ریاضی ششم, سوالات ریاضی نوبت اول ششم, نمونه سوالات نوبت اول پایه ششم,نمونه سوال ریاضی ششم ترم اول, سوال های ریاضی ششم,نمونه سوال ریاضی ششم,سوالات ریاضی پایه ششم,سوالات ریاضی پایه ششم جدید,سوالات ریاضی پایه ششم ابتدایی,سوالات ریاضی پایه ششم دبستان,نمونه سوال جدید ریاضی پایه ششم دبستان,نمونه سوال ریاضی ششم ابتدایی,نمونه سوال ریاضی ششم جدید ابتدایی,سوال ریاضی ششم ابتدایی,سوال ریاضی جدید ششم ابتدایی,دانلود سوالات نمونه دولتی,دانلود نمونه سوال ریاضی ششم,سوالات ریاضی ششم نوبت اول, نمونه سوالات امتحانی ریاضی ششم, نمونه سوالات نمونه دولتی ششم, امتحان ریاضی ششم نوبت اول, نمونه سوال ریاضی نوبت اول ششم, امتحان نوبت اول ریاضی ششم, سوالات ترم اول ریاضی ششم, سوال ریاضی ششم نوبت اول, نمونه سوال نوبت اول ریاضی ششم, نمونه سوال نوبت اول ششم, سوالات ریاضی ششم, آزمون ریاضی ششم,نمونه سوالات پایانی ریاضی ششم,نمونه سوال ریاضی ششم جدید,نمونه سوال ریاضی ششم جدید دبستان</span></div><br> text/html 2017-05-02T13:10:26+01:00 virya.mihanblog.com سوال ریاضی ششم دبستان ویژه مدارس نمونه و تیزهوشان + پاسخ http://virya.mihanblog.com/post/2489 <div align="center"><font color="#FF0000"><b>سوال ریاضی ششم دبستان ویژه مدارس نمونه و تیزهوشان + <font color="#3366FF">پاسخ<br><br><br><a href="http://riazi6th.mihanblog.com/post/92" target="_blank" title="سوال هوش و استعداد ویژه مدارس نمونه و تیزهوشان ریاضی ششم دبستان"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/625/1873272/riazi6th/13.jpg" alt="سوال ریاضی ششم دبستان ویژه مدارس نمونه و تیزهوشان + پاسخ" width="530" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom" height="216"></a><br><br><br></font></b></font><font color="#CC0000"><b><font color="#3366FF"><font color="#FF0000">پاسخ در ادامه مطلب<br><br></font></font></b></font></div><font color="#FFCC00"><b> </b></font><div align="center"><font color="#FFCC00"><b><span style="background-color: rgb(255, 204, 0);"><a href="http://riazi6th.mihanblog.com/post/92">ادامه مطلب</a></span><br></b></font></div> text/html 2017-05-02T13:10:25+01:00 virya.mihanblog.com سوال هوش و استعداد ویژه مدارس نمونه و تیزهوشان ریاضی ششم دبستان +پاسخ http://virya.mihanblog.com/post/2488 <div class="theme-designer-com-post-text"> <div align="center"><font color="#CC0000"><b>سوال هوش و استعداد ویژه مدارس نمونه و تیزهوشان ریاضی ششم دبستان +<font color="#3366FF">پاسخ<br><br><br><a href="http://riazi6th.mihanblog.com/post/91" target="" title="سوال هوش و استعداد ویژه مدارس نمونه و تیزهوشان ریاضی ششم دبستان"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/625/1873272/riazi6th/11.jpg" alt="سوال هوش و استعداد ویژه مدارس نمونه و تیزهوشان ریاضی ششم دبستان +پاسخ" width="471" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom" height="281"></a><br><br><font color="#FF0000">پاسخ در ادامه مطلب<br><br></font></font> </b></font></div> </div><b><span style="background-color: rgb(255, 204, 102);"> </span></b><div align="center"><b><span style="background-color: rgb(255, 204, 102);"><font color="#FFFF00"><a href="http://riazi6th.mihanblog.com/post/91">ادامه مطلب</a></font><br><br><br><br></span></b><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA"></span></div><b><span style="background-color: rgb(255, 204, 102);"> </span></b>